Shanghai Rugby Sevens 2012 - # - Shanghai Safari - Kevin Harding