Mammals - #2558069415 - Shanghai Safari - Kevin Harding